•  

 • 1

   

 • .

   

 • .

   

 • 1

   

ข่าวกิจกรรม

New
open house คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์งานเปิดโลกวิศวกรรม มทร.กรุงเทพ ปี63 นะครับ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน โดย open house คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 19 ส.ค.63 ครับ

New
เวปไซต์สื่อการเรียนการสอน รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย

ท่านสามมารถเข้าไปเรียนรู้ เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่เวปไซค์ https://chainarong.hpage.com/


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน